Boka monter Gymnasiemässan

19-21 november 2020

Välkommen till Gymnasiemässan på Stockholmsmässan

Gymnasiemässan på Stockholmsmässan är Sveriges största gymnasiemässa. Här träffar du Stockholms läns blivande gymnasielever under tre fullspäckade mässdagar som 2019 lockade hela 40 000 besökare. Boka din monter idag för att bli en del av mötesplatsen som är Gymnasiemässan, med inspiration, information och motivation för de som ska göra sitt gymnasieval.

Tilläggsvillkor Covid-19

Med anledning av rådande Covid-19 situation erbjuder Stockholmsmässan (SM) sina kunder (SM-kund) förmånligare
betalningsvillkor, vilket innebär att monterhyra och övriga ersättningar för Utrymmen ska betalas senast trettio (30) dagar
innan Arrangemangets startdatum.

SM kommer också i händelse av om Covid-19 direkt eller indirekt påverkar Arrangemangets genomförande senast den 5
oktober 2020 meddela SM-kund om Arrangemanget ställs in.

Om Arrangemanget ställs in enligt ovan har SM-Kund inte en skyldighet att betala monterhyra och ännu ej utförda tjänster för
Arrangemanget. Om SM-kund har erlagt betalning för monterhyra och ännu ej utförda tjänster ska betalningen (ej
tillgodohavanden) återbetalas av SM om Arrangemanget ställs in enligt ovan. Anmälningsavgiften återbetalas inte, men
tillgodoräknas SM-kund om denne deltar vid nästa genomförande av Arrangemanget. Parterna ska svara för sina egna
nedlagda kostnader och ingen av parterna är berättigad till skadestånd från den andra parten med anledning av att
Arrangemanget ställs in enligt ovan.

Till undvikande av tvivel ska det som stadgas i övrigt i avtalet (inkluderat SM:s Allmänna villkor) fortsatt gälla mellan parterna,
oaktat ovan angivet ska §3.4 i SM:s Allmänna villkor alltid kunna åberopas och ska gälla i full och oförändrad form för den
händelse Arrangemanget påverkas av händelse som inträffar senare än den 5 oktober 2020.

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden,
utfästelser och överenskommelser mellan parterna.

Lagenlig mervärdesskatt tillkommer, betalas mot faktura.

Bli utställare på Gymnasiemässan

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontakta oss på sales.gymnasiemassan@stockholmsmassan.se eller 070-789 42 09.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!